Statut

Statut Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”, nosi nazwę: Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
 2. Towarzystwo może posługiwać się skrótem nazwy: DTiFC.
 3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwa dolnośląskiego.

§ 6

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7

Celem towarzystwa jest:

 1. propagowanie muzyki, szerzenie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów;
 2. inspirowanie, wspomaganie i organizowanie działań na rzecz polskiej kultury muzycznej;
 3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu dzieci, młodzieży, i studentów;
 4. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do sztuki;
 5. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 8

Towarzystwo realizuje cele poprzez:

 1. prowadzenie i wspieranie prac naukowo—badawczych w zakresie muzyki;
 2. prowadzenie własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;
 3. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 4. prowadzenie działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielanie informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywanie kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowanie spotkań muzyków i muzykologów;
 5. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa;
 7. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 9

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne i prawne mogą być członkami wspierającymi.

Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa nadawane jest przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, członkostwo honorowe. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich i korzysta bezpłatnie ze wszystkich imprez organizowanych przez Towarzystwo. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w zebraniach organizowanych przez Towarzystwo oraz do zgłaszania wniosków w sprawie działalności Towarzystwa. Obowiązkiem członków honorowych jest branie udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie pozbawia członkostwa honorowego.

§ 11

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Przyjęcia nowych członków są zawieszane na sześć miesięcy przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru władz lub ich odwołania.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  5. regularnie opłacać składki,
  6. chronić zasoby materialne i dorobek intelektualny Towarzystwa,
  7. odnosić się z szacunkiem do innych członków Towarzystwa,
 2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:
  1. przysługuje mu prawo wyborcze,
  2. uczestniczyć w pracach Towarzystwa, wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
  3. posiadać legitymację Towarzystwa,
  4. korzystać z rekomendacji; gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności
  5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, instrumentów, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji członków,
  6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§ 13

 1. Osoba fizyczna i prawna może zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwo.
 3. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 ust. 2 pkt. 2–6
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 14

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa;
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Towarzystwa;
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy;
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 osób;
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 3. śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 18

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą mailową lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli liczba obecnych na posiedzeniu jest mniejsza niż połowa członków Towarzystwa, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza drugi termin posiedzenia, najwcześniej 15 minut po zakończeniu obrad w pierwszym terminie. Obrady Walnego Zgromadzenia w drugim terminie będą skuteczne bez względu na liczbę uczestników, a podjęte uchwały otrzymają moc prawną.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie programu działania Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalenie zmian statutu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Towarzystwo innych organizacji;
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa;
  10. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Towarzystwa wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z od 4 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i innych członków Zarządu.
 3. skreślony
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przygotowanie nowych członków Towarzystwa,
  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia (minimum 14 dni przed jego zwołaniem) i uchwalanie projektowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 7. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji oraz z członkostwa w Zarządzie.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3-5 członków wybranych przez walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos osoby prowadzącej obrady
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pracy z Towarzystwem,
  2. być z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. otrzymywać z tytułu członkostwa w komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji oraz z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 16 ust. 2 i ust. 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

 3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

 4. Ewidencja księgowa odbywa się poprzez księgi rachunkowe.

 5. Towarzystwo gromadzi środki finansowe na rachunku bankowym.

§ 24

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wspomagającym działalność statutową. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmie Zarząd w drodze uchwały. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

§ 25

 1. Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. prowadzenia i wspierania prac naukowo-badawczych w zakresie muzyki;

  2. prowadzenia własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;

  3. prowadzenia działalności wystawienniczej;

  4. prowadzenia działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielania informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowania międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywania kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowania spotkań muzyków i muzykologów;

  5. wszechstronnego propagowania metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;

  6. współpracy i wzajemnej pomocy członków Towarzystwa;

  7. doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej oraz szkolenia członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;

  8. innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji;

  9. prowadzenia działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 2. Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. prowadzenia i wspierania prac naukowo-badawczych w zakresie muzyki;

  2. prowadzenia własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;

  3. prowadzenia działalności wystawienniczej;

  4. prowadzenia działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielania informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowania międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywania kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowania spotkań muzyków i muzykologów;

  5. wszechstronnego propagowania metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;

  6. współpracy i wzajemnej pomocy członków Towarzystwa;

  7. doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej oraz szkolenia członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;

  8. innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji;

  9. prowadzenia działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 3. skreślony

 4. skreślony

 5. skreślony

§ 26

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Darczyńcy
Partnerzy