Opublikowano: 01 kwiecień 2016

Nowy projekt muzyczny DTiFC

 

Zapraszamy na festiwal "Chopin bez granic"

 

 

Opublikowano: 18 marzec 2014

Witamy na naszej stronie

 

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina istnieje we Wrocławiu od 2011 roku. Zrzesza ono grono pedagogów, muzyków, artystów, melomanów i miłośników sztuki.

Jednym z wielu powodów zawiązania Towarzystwa jest potrzeba upamiętnienia związku Fryderyka Chopina z regionem Dolnego Śląska. Prócz tego polem działania jest upowszechnianie kultury i muzyki ze szczególnym uwzględnieniem całego regionu, inspirowanie, wspomaganie i organizowanie działań na rzecz polskiej kultury muzycznej, integracja środowiska muzycznego Dolnego Śląska oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu ze szczególnym naciskiem na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

 

Opublikowano: 16 marzec 2014

Kontakt

Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu
pl. Tadeusza Kościuszki 10
50-028 Wrocław
KRS 0000396541 NIP: 8971782475 REGON: 021859051
BOŚ Bank nr konta 42 1540 1030 2103 7775 6004 0001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http: www.chopinwroclaw.eu
 

Opublikowano: 16 marzec 2014

Statut

Statut Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”, nosi nazwę: Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
 2. Towarzystwo może posługiwać się skrótem nazwy: DTiFC.
 3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwa dolnośląskiego.

§ 6

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7

Celem towarzystwa jest:

 1. propagowanie muzyki, szerzenie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów;
 2. inspirowanie, wspomaganie i organizowanie działań na rzecz polskiej kultury muzycznej;
 3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu dzieci, młodzieży, i studentów;
 4. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do sztuki;
 5. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 8

Towarzystwo realizuje cele poprzez:

 1. prowadzenie i wspieranie prac naukowo—badawczych w zakresie muzyki;
 2. prowadzenie własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;
 3. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 4. prowadzenie działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielanie informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywanie kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowanie spotkań muzyków i muzykologów;
 5. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa;
 7. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 9

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne i prawne mogą być członkami wspierającymi.

Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa nadawane jest przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, członkostwo honorowe. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich i korzysta bezpłatnie ze wszystkich imprez organizowanych przez Towarzystwo. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w zebraniach organizowanych przez Towarzystwo oraz do zgłaszania wniosków w sprawie działalności Towarzystwa. Obowiązkiem członków honorowych jest branie udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie pozbawia członkostwa honorowego.

§ 11

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Przyjęcia nowych członków są zawieszane na sześć miesięcy przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru władz lub ich odwołania.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  5. regularnie opłacać składki,
  6. chronić zasoby materialne i dorobek intelektualny Towarzystwa,
  7. odnosić się z szacunkiem do innych członków Towarzystwa,
 2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:
  1. przysługuje mu prawo wyborcze,
  2. uczestniczyć w pracach Towarzystwa, wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
  3. posiadać legitymację Towarzystwa,
  4. korzystać z rekomendacji; gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności
  5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, instrumentów, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji członków,
  6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§ 13

 1. Osoba fizyczna i prawna może zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwo.
 3. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 ust. 2 pkt. 2–6
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 14

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa;
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Towarzystwa;
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy;
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 osób;
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 3. śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 18

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą mailową lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli liczba obecnych na posiedzeniu jest mniejsza niż połowa członków Towarzystwa, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza drugi termin posiedzenia, najwcześniej 15 minut po zakończeniu obrad w pierwszym terminie. Obrady Walnego Zgromadzenia w drugim terminie będą skuteczne bez względu na liczbę uczestników, a podjęte uchwały otrzymają moc prawną.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie programu działania Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalenie zmian statutu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Towarzystwo innych organizacji;
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa;
  10. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Towarzystwa wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z od 4 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i innych członków Zarządu.
 3. skreślony
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przygotowanie nowych członków Towarzystwa,
  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia (minimum 14 dni przed jego zwołaniem) i uchwalanie projektowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 7. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji oraz z członkostwa w Zarządzie.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3-5 członków wybranych przez walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos osoby prowadzącej obrady
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pracy z Towarzystwem,
  2. być z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. otrzymywać z tytułu członkostwa w komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji oraz z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 16 ust. 2 i ust. 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

 3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

 4. Ewidencja księgowa odbywa się poprzez księgi rachunkowe.

 5. Towarzystwo gromadzi środki finansowe na rachunku bankowym.

§ 24

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wspomagającym działalność statutową. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmie Zarząd w drodze uchwały. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

§ 25

 1. Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. prowadzenia i wspierania prac naukowo-badawczych w zakresie muzyki;

  2. prowadzenia własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;

  3. prowadzenia działalności wystawienniczej;

  4. prowadzenia działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielania informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowania międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywania kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowania spotkań muzyków i muzykologów;

  5. wszechstronnego propagowania metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;

  6. współpracy i wzajemnej pomocy członków Towarzystwa;

  7. doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej oraz szkolenia członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;

  8. innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji;

  9. prowadzenia działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 2. Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. prowadzenia i wspierania prac naukowo-badawczych w zakresie muzyki;

  2. prowadzenia własnej działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej, a także muzycznej;

  3. prowadzenia działalności wystawienniczej;

  4. prowadzenia działań na rzecz kultury muzycznej poprzez organizowanie: konkursów, koncertów, festiwali, kursów muzycznych, szkoleń, odczytów, audycji telewizyjnych i radiowych, udzielania informacji we wszystkich rodzajach środków przekazu, organizowania międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie muzyki, utrzymywania kontaktów z organizacjami muzycznymi w kraju i za granicą, inicjowania spotkań muzyków i muzykologów;

  5. wszechstronnego propagowania metod i technik stosowanych w zakresie działalności artystycznej;

  6. współpracy i wzajemnej pomocy członków Towarzystwa;

  7. doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej oraz szkolenia członków zainteresowanych działalnością Towarzystwa;

  8. innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji;

  9. prowadzenia działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 3. skreślony

 4. skreślony

 5. skreślony

§ 26

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 16 marzec 2014

Struktura

pawel-zawadzkiProf. nadzw. dr hab. Paweł Zawadzki – Prezes Zarządu. Wrocławski pianista, laureat licznych konkursów pianistycznych. Artysta prowadzi bardzo bogatą działalność estradową. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Marek Pijarowski, Jacek Kaspszyk, Tadeusz Strugała, Wojciech Rodek, Mieczysław Gawroński, Massimiliano Caldi, Giancarlo de Lorenzo, Kai Baumann, Lee Hong–Jin, Eugene Tzigane. Paweł Zawadzki prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Jest jurorem konkursów pianistycznych, prowadzi seminaria metodyczne dla nauczycieli oraz kursy pianistyczne dla uczniów szkół muzycznych i studentów na terenie całego kraju. Jego uczniowie odnoszą sukcesy na znaczących konkursach o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta Wrocławia. Działalność artystyczną i pedagogiczną Pawła Zawadzkiego doceniono licznymi nagrodami m. in. nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Paweł Zawadzki zainicjował powstanie Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu.

magdalena-plociennikMagdalena Płociennik – Wiceprezes Zarządu. Skrzypaczka, kameralistka, pedagog. W roku 1994 ukończyła studia w klasie skrzypiec Aleksandra Pawłowa w Państwowym Konserwatorium im. Antoniny Nieżdanowej w Odessie. Obecnie – jako nauczyciel dyplomowany – uczy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, gdzie w latach 2005–2016 pełniła również funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary I st., oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. F. Chopina we Wrocławiu. W pracy może się wykazać sukcesami, gdyż jej uczniowie zdobywają laury na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, zarówno skrzypcowych jak i zespołów kameralnych. Poza działalnością dydaktyczną zajmuje się organizacją na terenie Dolnego Śląska koncertów, a także kursów i warsztatów muzycznych. Jest również czynnym instrumentalistą. W latach 1994–2009 współpracowała z orkiestrą Opery Wrocławskiej, a w latach 2004–2014 współtworzyła Wrocławski Kwartet Smyczkowy, z którym koncertowała w Polsce i w Niemczech. Od 2011 r. pełni funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu. Za swą pracę w 2006 r. została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

iwona-sukienikIwona Sukienik – Wiceprezes i Sekretarz Zarządu. Absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej specjalności dziennikarstwa muzycznego oraz kierunku Communication Design – projektowania komunikacji wizerunku organizacji/instytucji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pianistka i nauczyciel mianowany w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina i Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu. Kilkakrotnie wyróżniana podczas imprez organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jej uczniowie są laureatami konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Pomysłodawczyni i koordynator wrocławskiej ogólnopolskiej imprezy pianistycznej dla dzieci i młodzieży, koncertów i kursów pianistycznych organizowanych przez DTiFC oraz inicjatorka dolnośląskiego festiwalu "Chopin-bez granic". Pracowała m.in. pod okiem Pawła Zawadzkiego, Edwarda Wolanina, Karola Radziwonowicza, Grzegorza Kurzyńskiego, Celiny Hellerowej, Olgi Rusiny, Igora Longato, Valerego Szackiego, Anastasa Slavcheva. Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce,we Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie, Czechach, Węgrzech, Niemczech i Słowacji.

kamil-piotr-grabowskiKamil Piotr Grabowski – Członek Zarządu. Z pochodzenia Jeleniogórzanin. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych o profilu snycerstwo w Jeleniej Górze – Cieplicach Śląskich.  Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, obecnie doktorant na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczne I i II stopniaj im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. Wielokrotnie występował, jako solista w Filharmoniach: Dolnośląskiej, Sudeckiej, Wrocławskiej, Lubuskiej, oraz kilkanaście razy w Dusznikach Zdroju, Akademiach Muzycznych we Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie, oraz wielu miastach i placówkach kulturalnych na terenie Polski. Uczestniczył w kilkudziesięciu festiwalach organizowanych min. przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Dolnośląskie Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Operę i Operetkę Wrocławską, Wrocławski Teatr Lalek, Festiwal „Muzyka epok” w Dusznikach Zdroju, Legnickich dniach romansu Polsko – Rosyjskiego koncertując z prof. Wiesławem Bednarkiem i Jeleną Guminską. Był partnerem i solistą w wielu projektach muzycznych pod batutą Adama Klocka, Jacka Kasprzyka, Andrzeja Kosendiaka, Jerzego Maksymiuka, Czesława Grabowskiego, Vladimira Kiridajeva, Marka Pijarowskiego i Benedykta Ksiądzyny.

karolina-przybylskaKarolina Przybylska – Członek Zarządu. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Od 2014 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klawesynu prowadzonej przez prof. Martę Czarny–Kaczmarską oraz dr hab. Aleksandrę Rupocińską. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez uznanych pedagogów, m.in. prof. Marka Toporowskiego, prof. Hermana Stindersa, dr hab. Alinę Ratkowską.

ryszard-slawczynskiRyszard Sławczyński (ur. 1962) – Członek Honorowy DTiFC.  Animator kultury, publicysta, wydawca, poeta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, działającą przy Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „Kiedy Ty mówisz Odra" (Wrocław 1999). Opracował i wstępem opatrzył książkę „Z Kresów przez Afrykę do ..." (Wrocław 2002). Są to wspomnienia czterech kobiet przebywających w okresie II wojny światowej na Syberii, które opuściły teren Rosji Sowieckiej wraz z wojskiem generała Andersa, a kolejne lata przeżyły na terenie Afryki. W 2014 roku opublikował album fotograficzny „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie" i jest to dokumentacja polskich wojskowych cmentarzy jak też pojedynczych mogił.

Pierwszą wyprawę na Kresy odbył jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy).

Autor licznych wystaw fotograficznych min. „Mereczowszczyzna na Kresach - miejsce urodzin Tadeusza Kościuszki" była prezentowana w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu i Muzeum Regionalnym w Jarocinie (2011), a „Płungiany na Żmudzi – miejsce urodzenia Wandy Rutkiewicz" w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wałbrzychu (2013). Wygłasza na temat Kresów liczne prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich, w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na stepach Kazachstanu".

W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej" otrzymał prestiżowy tytuł „Życzliwy Wrocławianin 2009". W 2012 roku został uhonorowany złotą odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2013 roku odznaczony medalem Dziedzictwo Kresów Wschodnich przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.

Od 2010 roku dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

ryszard-slawczynskiJan Aleksander Drajczyk – Członek zarządu. Emeryt. Syn Osadnika wojskowego, a byłego mieszkańca miasta Łuck. Wrocławianin „z eksportu” w 1967 po maturze (Mirsk), zatrudnił się w drukarni, z zawodu typograf. Ukończył technikum poligraficzne, wieloletni redaktor techniczny (typograf) Wydawnictwa Ossolineum. Ukończył Studium Redaktorów Technicznych (1973). Pracę i działalność w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek docenił m.in. minister Kultury i Sztuki wyróżniając odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W swojej ponad 25-letniej pracy w Ossolineum jako typograf opracował pozycje od naukowych poprzez poradniki, słowniki do beletrystyki. Brał udział w przygotowaniu do druku m.in. pierwszego wydania w Polsce (Wydawnictwo Ossolineum) wspomnień gen. St. Maczka, książki pt. Od powodu do czołga, i wielu, wielu innych. Działa w kilku stowarzyszeniach m.in. Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP (jest redaktorem biuletynu CHEMIK), Stowarzyszeniu Żołnierzy Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Towarzystwie Wiedzy Obronnej. Za działalność i popularyzowanie dziejów i tradycji oręża polskiego oraz krzewieniu wiedzy wojskowej, został uhonorowany m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Medalem TWO, Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznaką Srebrną Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Jest członkiem Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej. Przez wiele lat współpracował z Wydawnictwem NORTOM, które w swoich publikacjach ukazało ogrom zbrodni popełnionych przez OUN-UPA na Polakach.